Mahis-tuenjaon säännöt

Tutustu tuenhaun sääntöihin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä.

 1. Mahis-koulutuksen käynyt aikuisohjaaja voi hakea nuorten ryhmän kanssa Mahis-tukea nuorten itse suunnitteleman ja toteuttaman vapaa-ajanprojektin kuluihin.

 2. Ohjaaja voi hakea tukea vain yhteen projektiin kerrallaan.

 3. Sama nuorten ryhmä voi saada tukea yhteen perusteltuun jatkoprojektiin.

 4. Projektissa mukana olevista nuorista

- suurimman osan (vähintään 50%) on oltava 13–17-vuotiaita. Ikärajaan on kaksi joustoa: Tuki voidaan myöntää 6.-luokkalaisille, jos projekti tukee yläkouluun siirtymistä. Tuki voidaan myöntää jälkihuoltonuorille, vaikka he ylittäisivät yläikärajan.

- osan tulee olla vaikeassa elämäntilanteessa (syrjäytymisvaarassa). Vaikea elämäntilanne voi olla esimerkiksi jatkuvaa lintsausta koulusta, kiusaamista/kiusattuna oloa, päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, itsetuntoon liittyviä ongelmia, perheen ongelmia (taloudelliset ongelmat, vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmat), henkiseen tai fyysiseen erilaisuuteen liittyviä ongelmia (liikuntakyvyttömyys) tai erilaiset neurologiset vaikeudet. Yleiset nuorten murrosikään liittyvät oireet eivät riitä vaikean elämäntilanteen määrittelyksi. Myöskään maahanmuuttajuus itsessään ei ole riittävä kriteeri vaikealle elämäntilanteelle.

- jokaisella tulee olla mahdollisuus aktiiviseen rooliin projektin suunnittelussa, toteutuksessa, vastuunkannossa ja arvioinnissa. Ohjaaja on nuorten kanssatoimija, kannustaja ja tukija.

 1. Ryhmään kuuluu vähintään kolme nuorta.

 2. Projektin tarkoituksena tulee olla nuorten aktivoiminen, sitouttaminen toimintaan ja auttaminen saamaan elämänsyrjästä kiinni. Projektissa nuorille tarjoutuu tekemisen, oppimisen ja onnistumisen paikkoja.

 3. Projektilla täytyy olla suosittelija, joka tuntee nuorten elämäntilanteen.

 4. Eduksi katsotaan, jos nuoret ovat liittäneet hakemukseen omat perustelunsa tuen saamisen tärkeydelle ja rahojen käyttötarkoitukselle.

 5. Eduksi katsotaan, jos projektia toteuttaa usea taho yhteistyössä.

 6. Tuki käytetään projektista aiheutuviin toimintakuluihin (esim. matkat, ruokailut, materiaalit ja tilavuokrat). Tavarahankintoihin voi käyttää enintään puolet tuesta. Tukea ei myönnetä palkka- ja palkkiokuluihin, kilometrikorvauksiin, muiden aikuisten kuin Mahis-ohjaajan matkakuluihin eikä puhelinkuluihin. Suurissa projekteissa Mahis-toiminta tulee erotella omaksi alaprojektikseen, jossa nuorten rooli ja Mahis-tuen käyttötarkoitus käy selkeästi ilmi.

 7. Tukea ei myönnetä jo toteutuneelle projektille eikä irralliselle tapahtumalle tai toiminnalle, johon ei sisälly nuorten pitkäjännitteistä ja tavoitteellista suunnittelua tai valmistelua.

 8. Tukea ei myönnetä koulun, kunnan, järjestön, seurakunnan tms. vakiintuneeseen, normaaliin toimintaan (luokkaretket, kerhot, koulutukset tms.). Mahis-projekti tulee toteuttaa nuorten vapaa-ajalla ja toiminnan tulee olla vapaaehtoista.

 9. Tukea ei myönnetä ohjaajalle, joka ei ole palauttanut raporttia tai tukirahoja aikaisemmasta Mahis-projektista.

 10. Mahis-ohjaaja on projektin ja ryhmän vastuuhenkilö niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Hänen tulee olla läsnä ryhmän tapaamisissa eikä ohjaajan tehtävää voi siirtää toiselle henkilölle. Mikäli ohjaaja on estynyt jatkamaan ryhmän ohjaajana projektin loppuun asti, tulee ohjaajan vaihdoksesta sopia Nuorten Akatemiassa Mahiksesta vastaavan henkilön kanssa.

 11. Ohjaajan on suositeltavaa osallistua Mahis-tapaamisiin ja Nuorten Akatemian tilaisuuksiin ja/tai keskustella nuorten ryhmään liittyvistä asioista Mahis-verkostoon kuuluvan (Mahis-ohjaajat ja -kouluttajat, Mahiksesta vastaava Nuorten Akatemian työntekijä) kanssa.

 12. Ohjaaja sitoutuu raportoimaan projektin kulusta ja sen vaikutuksista nuorten elämään. Keväällä myönnetyt tuet raportoidaan saman vuoden loppuun mennessä ja syksyllä myönnetyt tuet raportoidaan seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kulukuitit ja matkaliput liitetään raporttiin.

  Niiltä ohjaajilta, jotka eivät ole raportoineet määräaikaan mennessä peritään koko myönnetty tukisumma takaisin. Raportointiin voidaan tarvittaessa myöntää jatkoaikaa.

 13. Ohjaaja sitoutuu palauttamaan käyttämättömät tukirahat viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 34 ja lähettämään Nuorten Akatemiaan kuitin palautuksesta. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan ohjaajan nimi. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa.